Semaltdan gymmatly tejribe: Sosial mediýa mahabatyny üstünlik üçin nädip düzmeli

Sosial medianyň bir markanyň Z (iGeneration) we müňýyllyklara ýetip biljek iň oňat platformadygyna hiç kim jedel edip bilmez. Aslynda, 18 ýaşdan 34 ýaş aralygyndaky ulularyň 95% -i, ulanýan sosial platformasynda goldanýan markadan satyn almagy has ähtimal hasaplaýarlar.

Marketing barada aýdylanda, tölegli sosial media marketingini hemişe göz öňünde tutup bilersiňiz. Iň az çykdajy bilen maýa goýumlaryndan uly girdeji hödürleýär. Bu kiçi we orta göwrümli kompaniýalar we köpçülikleýin kampaniýa gurmak üçin maliýe güýji bolmadyk başlangyççylar üçin gowy okamaga mümkinçilik berýär.

Şuny göz öňünde tutup, “ Semalt” , “Digital Services” -iň öňdebaryjy hünärmeni Julia Waşnewa, az býudjetli sosial media kampaniýaňyzdan nädip peýdalanmalydygy barada maslahatlara göz aýlaýar.

Synag geçiriň

Harby töwereklerde agressiw skaut diýilýän bir zat bar. Bu, bir batalýonyň duşmany ulaltmak üçin kiçi topar iberýän taktikasy. Kampaniýaňyzda agressiw gözleg ulanyp bilersiňiz, ýöne goşun ibermegiň ýerine öz çeşmeleriňizi pida edersiňiz. Puluňyzy dürli pudaklara goýup, haýsysynyň has gowy ROI bardygyny anyklap bilersiňiz.

Degişli ulgamy saýlaň

Dürli maksatly toparlaryň dürli demografiýasy bar. Mysal üçin, 25-34 ýaş aralygyndaky ýaşlar “Facebook” -y has ýygy ulanýarlar. Bu ähli ulanyjylaryň diňe 29,7% -ini emele getirýär. Gyzykly tarapy, “Facebook” ulanyjylarynyň aglabasy aýal-gyzlar bolup, olaryň 77% -i ähli erkekleriň 66% -i bilen deňeşdirilende saýty ulanýar.

“YouTube” -y surata getirseňiz, statistika birneme üýtgeşik. Bu ýerde aýallaryň diňe ulanyjylaryň 38% -ini tutýar, galanlary erkekler. Mundan başga-da, ähli görüşleriň 50% -den gowragy ykjam ulanyjylary nyşana almak üçin amatly planşetde ýa-da elde göterilýän enjamda edildi.

Bu sanlaryň hemmesi bilen SMB-leriň diňe 9% -iniň öz markasyny görkezmek üçin sosial media ulanýandygyny görüp geň galarsyňyz. Şeýle bolansoň, gaty ýönekeý bir zat bilen tamamlanmagyň üstünden bir gyra ýetip bilersiňiz.

Mazmuny paýlaşmak üçin dogry wagt tapyň

Kime gönükdirjekdigiňizi kesgitläniňizden soň, mazmuny paýlaşmagyň iň amatly wagtyny kesgitlemek möhümdir. Käbir bilermenler, orta aralykda 1-den 3-e çenli aralykda muny etmegiňizi maslahat berýärler. Twitter-e gezek gelende wagt başgaça - çeçotkalar irden 9-dan günortan 3-e çenli işjeňdir.

Nädip tertipleşdirmelidigini öwreniň

Dürli wagt guşaklygy we beýleki faktorlar sebäpli toruňyzyň haçan işjeňdigini anyklamak kyn bolsa-da, ýazgylaryňyzy gowy tertipleşdirseňiz hiç haçan ýalňyşyp bilmersiňiz. Notebook alyň we twitleriňizi, bloglaryňyzy, wideolaryňyzy we beýleki degişli maglumatlary meýilleşdirmek üçin bagyşlaň. Hatda wilka inslerini ulanyp prosesi awtomatlaşdyryp bilersiňiz.

Hilini gowşuryň

Elsehli zat ýerinde bolsa, sosial media kampaniýanyňyzyň üstünligi bir zada - goýlan mazmunyň hiline öwrülýär. Göwnüňize degmäň. Müşderileriňiziň geljekki we häzirki hasylyna gymmatlyk goşýan mazmun iberiň; paýlaşmaga mejbur boljak bir zat.

send email